Algemene en bijzondere voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten
Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten
Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor Gekoppelde Reisarrangementen

Bijzondere Reisvoorwaarden Asweeny bv

ARTIKEL 1: Toepassingsgebied

Naargelang de aard van de dienst(en) die werd(en) geboekt, zijn partijen gebonden door hetzij een pakketreisovereenkomst, hetzij een overeenkomst voor een gekoppeld reisarrangement, hetzij een reisdienstovereenkomst. Afhankelijk van de gereserveerde diensten is het mogelijk dat een aantal van onderstaande bepalingen niet van toepassing is op de gemaakte boeking.

ARTIKEL 2: Promotie

Onze brochures, websites, folders enz. zijn te goeder trouw opgemaakt op basis van de gegevens beschikbaar op 15 november 2019. Aswini Travel houdt zich het recht voor om materiële vergissingen te verbeteren die voorkomen in de precontractuele informatie.

ARTIKEL 3: Informatie door de reiziger

De reiziger kan bij het boeken van zijn reis een persoonlijke of bijzondere voorkeur opgeven. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een essentiële voorwaarde en bijzondere wensen.

Elke reiziger moet in het bezit zijn van geldige identiteitspapieren voor de gereserveerde reis. Naargelang van de bestemming kan dit een identiteitskaart of een reispaspoort, al dan niet voorzien van een visum, zijn. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen spontaan hun nationaliteit mee te delen aan Aswini Travel. De reiziger dient zelf de nodige informatie hieromtrent op te vragen, desgevallend bij het consulaat van het land van bestemming of op de volgende website www.diplomatie.belgium.be.
Het voorgaande geldt ook voor minderjarign die in het bezit dienen te zijn van een eigen identiteitskaart met foto, de zogenaamde kids-ID. De reizigers hebben de verplichting zich grondig te informeren m.b.t. specifieke toepasselijke regelgeving omtrent minderjarigen.

Aswini Travel kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige problemen hieromtrent. Indien een reiziger bij de afreis de nodige documenten niet kan voorleggen, kan Aswini Travel in geen enkel geval gehouden zijn tot betaling van de daaruit voortvloeiende kosten.

ARTIKEL 4: Prijs

Alle prijzen, toeslagen en kortingen gelden per persoon, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De prijzen worden uitgedrukt in Euro.

4.1 De prijs omvat:

a) het vervoer heen en terug van reizigers en hun bagage volgens de specificaties van de offerte;
b) de luchthaventaksen zoals gekend op de datum van de prijsberekening, tenzij anders vermeld;
c) het vervoer heen en terug tussen de luchthaven en de verblijfplaats indien voorzien in de offerte;
d) het verblijf in een studio, appartement of hotelkamer met de maaltijden voorzien in de offerte;
e) de bijdrage voor de garantieverzekering;
f) de BTW volgens de gekende aanslagvoeten;

4.2 Niet inbegrepen zijn:

a) de kosten voor reispas, visum, inentingen en andere formaliteiten tenzij anders vermeld;
b) de dranken, tenzij anders vermeld;
c) de persoonlijke uitgaven en fooien;
d) de uitstappen die niet uitdrukkelijk als inbegrepen vermeld staan;
e) de reis- en bijstands- en annuleringsverzekering;

4.3 Prijsvorming

4.3.1 Verblijf en andere diensten in het buitenland
De prijzen voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland werden berekend volgens de tarieven en wisselkoersen die op 01.11.2019 golden. Bij wijziging van de wisselkoersen na deze datum worden de prijzen voor verblijf en andere diensten in het buitenland herzien. De totale reissom mag max. 8% verhogen.

4.4 Prijsherziening

De in het contract overeengekomen prijs is vast en alle vermelde diensten, belastingen en taksen zijn inbegrepen, onder voorbehoud van een kennelijke materiële vergissing en de mogelijkheden tot prijsaanpassing bepaald in artikel 5 van de Algemene Reisvoorwaarden. Eventuele wijzigingen kunnen zowel tot een verhoging als tot een verlaging van de prijs aanleiding geven.

4.4.1 Heffingen en taksen
De heffingen en taksen die verschuldigd zijn voor de geleverde diensten werden eveneens berekend volgens de tarieven die op 01.11.2019 golden. Verhogingen of verlagingen van de heffingen en/of taksen na deze datum worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk netto ervan afgetrokken.

4.4.2 Mogelijkheid tot prijsaanpassing
De door de luchtvaartmaatschappij 01.11.2019 meegedeelde brandstoftoeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.

4.4.2.b Vermijd brandstoftoeslag bij lijnvluchten
De optionele mogelijkheid wordt geboden om lijnvluchttickets onmiddellijk bij boeking integraal te betalen tegen het tarief dat geldt op het moment van boeking (dus rekening houdend met de dan eventueel van toepassing zijnde brandstoftoeslag of -reductie). Dit komt dus overeen met een verhoogd voorschot. Hierdoor wordt de ticketprijs vast en kunt u niet meer geconfronteerd worden met een eventuele nieuwe fueltoeslag of -reductie.
Let wel: bij eventuele annulering of wijziging van dergelijke tickets moet bijgevolg 100% kosten aangerekend worden.
Voor rondreizen waarvoor een minimumaantal deelnemers vereist is, is een dergelijke regeling per definitie niet van toepassing. Indien u voor deze optie kiest kan er geen reductie meer toegekend worden in het geval een eventueel bij boeking reeds bestaande brandstoftoeslag achteraf zou dalen.

4.4.3 Vervoer per vliegtuig
De prijs voor het vervoer per vliegtuig is berekend volgens de tarieven die golden op de datum die vermeld staat in de precontractuele informatie, met inbegrip van de op dat ogenblik gekende brandstoftoeslagen. De door de luchtvaartmaatschappij ná deze datum meegedeelde brandstoftoeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.

4.4.4 Vervoer per trein, bus of boot
De prijs voor het vervoer per trein, bus of boot is berekend volgens de tarieven die golden op de datum die vermeld wordt in de precontractuele informatie. De door de vervoersmaatschappij na deze datum meegedeelde toeslagen of kortingen worden netto bij de reissom gevoegd respectievelijk ervan afgetrokken.

4.5 Kortingen en promoties

De promoties worden toegepast zoals vermeld in de offerte.

4.6 Voorkeur en essentie

De reiziger kan bij het boeken van zijn reis altijd een voorkeur opgeven (bijvoorbeeld een kamer op de hoogste verdieping, enz.), ook al wordt deze voorziening al of niet, met of zonder toeslag, aangeboden. De reisagent zal deze voorkeur overmaken aan de betrokken dienstverlener maar kan deze niet garanderen.
Indien deze voorkeur voor de reiziger van dergelijk belang is dat het al dan niet boeken van de reis ervan afhangt, spreekt men van een essentie. Dit moet wel bij de boeking duidelijk gesteld worden. De kosten voor een bevestigde essentieaanvraag bedragen € 25. Daarnaast kunnen door de dienstverlener nog extra kosten aangerekend worden.
Indien de essentie na de bevestiging aangevraagd wordt, gelden bij annulering na een negatief antwoord de gebruikelijke voorwaarden.
Bij late boekingen vanaf 14 dagen voor vertrek raden wij essentie aanvragen af, we kunnen wel steeds de vraag of opmerking meegeven als preferentie.
4.7 Extra kosten
Voor alle dossiers worden administratiekosten aangerekend.
 Een (niet beperkend) overzicht:
– safari’s, rondreizen en cruises: €75 per dossier
– hotel only: €25 per dossier
– vlucht + hotel: €50 per dossier

ARTIKEL 5: Totstandkoming van het contract

Zowel bij reservatie in aanwezigheid van partijen, als reservatie via een techniek van verkoop op afstand bevestigt de reiziger dat hij wenst dat Aswini Travel zo snel mogelijk het nodige doet voor reservatie van de betrokken diensten (vlucht(en), hotel(s), excursies enz.) en aldus geen gebruik kan maken van enig verzakingsrecht.

ARTIKEL 6: Betalingsvoorwaarden

6.1. Betaling van de reissom

6.1.1 Voorschot
Het voorschot bedoeld in art. 7 van de Algemene voorwaarden bedraagt 40 % van de totale reissom, met een minimum van de kostprijs van de vluchten (gekend indien reisdienst -of gekoppeld reisarrangement). In geval van een late boeking (minder dan 6 weken voor het vertrek naar de bestemming) is de volledige reissom onmiddellijk verschuldigd. De betaling van de reiziger aan de reisbemiddelaar is bevrijdend ten aanzien van de reisorganisator. In geval van terugbetaling door de reisorganisator aan de reisbemiddelaar is dit bevrijdend ten aanzien van de reiziger. Indien enkel het hotelverblijf gereserveerd werd, dient de volledige reissom onmiddellijk bij reservering voldaan te worden.

6.2 Laattijdige of niet-betaling

6.2.1 Boekingen 45 dagen of meer voor afreis
Bij niet- of onvolledige betaling van een rekening op de vervaldag zijn van rechtswege en zonder noodzaak tot voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:
– conventionele interesten van 12% per jaar op het onbetaalde bedrag, te rekenen vanaf de vervaldag;
– een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10% van het onbetaalde bedrag, met een minimum van €75;
Indien een rekening niet volledig is betaald op de vervaldag heeft Aswini Travel het recht om de reis na ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 7 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van Aswini Travel om bijkomende schadevergoeding en interesten te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de aangerekende vergoeding worden verrekend.
4.2.2 Boekingen minder dan 45 dagen voor afreis
Bij gebreke aan onmiddellijke betaling van de volledige reissom heeft Aswini Travel het recht om de reis van rechtswege en zonder ingebrekestelling te annuleren. In dat geval is de annuleringsvergoeding voorzien in artikel 6 verschuldigd door de reiziger, onder voorbehoud van het recht van Aswini Travel om bijkomende schadevergoeding en interesten te vorderen. De eventuele door de reiziger betaalde voorschotten zullen met de aangerekende vergoeding worden verrekend.

ARTIKEL 7: Annuleringsvoorwaarden

7.1 Annulering door de reiziger

7.1.1 Algemeen
De annulering van een gereserveerde reis moet via de reisbemiddelaar schriftelijk aan de reisorganisator meegedeeld worden, met aanduiding van de referentie van de boeking. Annuleren kan alleen op werkdagen tijdens de kantooruren (van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur). Een annulering buiten deze tijdspanne wordt pas behandeld op de eerstvolgende werkdag.
De reiziger kan het contract opzeggen door middel van de betaling van de opzegvergoeding.
De annuleringskosten zijn forfaitair als volgt bepaald en komen bovenop een vast annuleringsbedrag van 50 euro per dossier:

7.1.2 Vergoeding
De verschuldigde vergoeding hangt af van het tijdstip van de annulering.
a) Tot 35 dagen voor de vertrekdag: 40% van de prijs zonder vluchten, met een minimum van €125 per persoon; vermeerderd met de aangerekende kosten van de luchtvaartmaatschappij
b) vanaf de 34e tot de 21e dag voor de vertrekdag: 50% van de prijs zonder vluchten met een minimum van €175 per persoon; vermeerderd met de aangerekende kosten van de luchtvaartmaatschappij
c) vanaf de 20e tot de 10e dag voor de vertrekdag: 75% van de prijs zonder vluchten, vermeerderd met de aangerekende kosten van de luchtvaartmaatschappij
d) minder dan 10 dagen voor de vertrekdag of bij niet-aanmelding: de volledige reissom.

  • Voor afzonderlijk verkochte reisdiensten: worden de kosten van de leverancier doorgerekend.
  • Voor pakketreizen indien Aswini Travel fungeert als doorverkoper, gelden de annulatievoorwaarden van de organisator.
  • Voor pakketreizen ingeval Aswini Travel fungeert als organisator, gelden de annulatievoorwaarden van de verschillende leveranciers.
  • Voor cruises en binnenlands vervoer kan een annulatiekost van 100% aangerekend worden ongeacht de datum van annulatie.
  • Tenzij de annuleringsvoorwaarden specifiek worden vermeld bij het reisprogramma.

7.2. Vervanging en wijziging door de reiziger

Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard tegen betaling van kosten, naast de eventuele prijsaanpassing.

7.2.1 Overdracht
a) Tot 35 dagen voor de vertrekdag: de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten verhoogd met €25 per persoon.
b) vanaf de 34e dag voor de vertrekdag: de door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten verhoogd met €50 per persoon.

7.2.2 Andere wijzigingen
6.2.1 Kamertype, maaltijdregime, hulpmiddelen, medische ondersteuning
a) Tot 35 dagen voor de vertrekdag: €25 per dossier;
b) vanaf de 34e dag voor de vertrekdag: €50 per dossier.

7.2.3 Wijziging van de vertrek- en terugreisdatum: annuleringskosten

7.2.4 Wijziging van hotel
a) Tot 35 dagen voor de vertrekdatum: € 25 per dossier;
b) vanaf de 34e dag tot de 7e dag voor de vertrekdag: € 50 per dossier;
c) minder dan 7 dagen voor de vertrekdag: 3 overnachtingen (volgens de prijs ‘+nacht’) verhoogd met € 50 per dossier.

7.2.5 Bijzondere schikkingen
Bij voorafbetaling van accommodatie of andere diensten of volgens de bijzondere voorwaarden bij cruises, binnenlands transport, rondreizen, hotels, enz. kunnen de kosten oplopen tot 100%, zelfs als de annulering lang voor het geplande vertrek plaatsvindt. Dat bedrag moet geteld worden bij de kosten die de luchtvaartmaatschappij aanrekent en de administratiekosten op het moment van de annulering (zie boven).

7.2.6 Lijnvluchten
a) tot 29 dagen voor vertrek: de kosten bepaald door de luchtvaartmaatschappij (die kunnen variëren van een administratieve boete tot de prijs van het volledige vliegtuigticket, verhoogd met €12,50 per persoon.)
b) van 28 tot 8 dagen voor vertrek: de kosten bepaald door de luchtvaartmaatschappij (die kunnen variëren van een administratieve boete tot de prijs van het volledige vliegtuigticket, verhoogd met €25 per persoon.
c) vanaf de 7de dag voor vertrek: 100 % van de reissom

7.3 Annulering door Aswini Travel

Aswini Travel behoudt zich het recht voor een reis te annuleren zonder recht op schadevergoeding:

  • indien het vooraf bepaalde minimum aantal betalende deelnemers niet is bereikt
  • door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden

7.4 Wijziging door Aswini Travel

De reisorganisator behoudt zich het recht voor om onbeduidende veranderingen aan de pakketreisovereenkomst aan te brengen. De reisorganisator zal de klant hiervan op de hoogte brengen, dit via een duurzame gegevensdrager (bv. e-mail).

In geval de aangekondigde reisleiders wegens ziekte of andere uitzonderlijke omstandigheden verhinderd zijn, heeft Aswini Travel. het recht die te vervangen. Uiteraard voorziet Aswini Travel in dit geval reisleiders die een vergelijkbare meerwaarde voor deze reis kunnen bieden. In dergelijke gevallen kan er geen sprake zijn van enig recht op compensatie, terugbetaling of kosteloze annulering door de reiziger.

ARTIKEL 8: Aansprakelijkheid van de reisorganisator

8.1 Algemeen
De aansprakelijkheid wordt geregeld door de Wet van 21 november 2017 betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten. De aansprakelijkheid van de reisorganisator (indien van toepassing) is niet betrokken in geval van overmacht, een gebeurtenis die hij zelfs met inachtneming van de grootste zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen of situaties zoals opgesomd in artikel 50 van de Wet van 21 november 2017. In de gevallen bedoeld in artikel 51, §3 van de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017 wordt de aansprakelijkheid van Aswini Travel beperkt tot driemaal de totale reissom.

8.2 ‘Communautaire lijst’ van luchtvaartmaatschappijen
In overeenstemming met artikel 9 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 is de reisorganisator verplicht u te informeren over het bestaan van een lijst van luchtvaartmaatschappijen die binnen de EU een exploitatieverbod opgelegd kregen, de zogenaamde communautaire lijst. Deze kan geconsulteerd worden op http://air-ban.europa.eu.

8.3 Identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen
In overeenstemming met artikel 11 van de Europese verordening (EG) nr. 2111/2005 moet de reisorganisator u informeren over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappijen die betrekking hebben op uw vlucht. Voor zover de identiteit nog niet bekend is op het ogenblik van de boeking wordt de naam vermeld van de maatschappij die waarschijnlijk de vlucht zal uitvoeren. De identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij wordt u meegedeeld bij het toesturen van de vliegtickets. Indien zich naderhand wijzigingen voordoen zal men u zo snel mogelijk informeren en in elk geval voor de check-in of, als er bij overstappen op een aansluitende vlucht geen check-in meer plaatsvindt, bij het instappen.

8.4 Wijzigingen en errata
Dit aanbod werd opgemaakt volgens de op het ogenblik van de redactie beschikbare gegevens. Eventuele errata en/of wijzigingen zullen als dusdanig zo vlug mogelijk meegedeeld worden. De aanbiedingen worden opgesteld te goeder trouw in functie van de beschikbare gegevens. Er is expliciet overeengekomen door de partijen dat de precontractuele informatie en de pakketreisovereenkomst aangepast kunnen worden na het afsluiten van het contract en dit conform de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.
Alle informatie die telefonisch wordt meegedeeld, is steeds onder voorbehoud.
In geval van significante wijzigingen aan het contract, heeft de reiziger het recht om te reageren binnen de 12 werkuren van het verzenden van deze informatie door de organisator.

8.5 Begin en einde van de diensten
De diensten van de reisorganisator nemen een aanvang op de luchthaven van vertrek en eindigen op de luchthaven na de terugvlucht bij vliegtuigreizen, respectievelijk de op- en afstapplaats bij andere vervoermiddelen.

ARTIKEL 9: Klachtenregeling

9.1 Klachten op de bestemming
Elke klacht moet zo spoedig mogelijk ter plaatse gemeld worden, liefst in deze volgorde:
– Aan de betrokken dienstverlener
– Aan Aswini Travel (nadere gegevens in de reisdocumenten)
Indien de klacht enkel na de vakantie ingediend wordt, kunnen de feiten niet altijd vastgesteld worden en kan het recht tot compensatie vervallen.
Werd de gemelde klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, moet de reiziger uiterlijk één maand na het einde van de reis per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een officiële klacht indienen.

9.2 Niet verkregen diensten
De terugbetaling van niet verkregen diensten kan alleen gebeuren na voorlegging van een attest van de betrokken dienstverlener waarin duidelijk vermeld staat welke diensten de reiziger niet heeft ontvangen en in aanmerking komen voor terugbetaling.

9.3 Bewijsstukken
Bij het indienen van een klacht dienen alle relevante bewijsstukken te worden voorgelegd. Enkel bewijskrachtig ingediende klachten kunnen in aanmerking worden genomen. Voor het indienen van een klacht inzake de uitvoering van een vlucht kan de voorlegging worden gevraagd van het ticket en de originele instapkaart (boarding pass).

ARTIKEL 10: Reisdocumenten

De reisdocumenten bevatten de vliegtuigtickets en de vouchers voor de andere gereserveerde diensten, samen met de praktische informatie betreffende de reis. De documenten zijn uiterlijk 10 dagen voor het vertrek ter beschikking bij Aswini Travel en worden per post en/of elektronisch bezorgd aan de klant.

ARTIKEL 11: Vluchten

11.1 Vluchturen
De vluchturen in de brochure vermeld of tijdens de reservatie meegedeeld zijn eveneens ter informatie bedoeld, alleen de uurregeling opgegeven op de reisdocumenten of in de laatste inlichtingen is van toepassing. Indien er uurwijzigingen plaats hebben na uitgifte van de reisdocumenten, wordt de reiziger hiervan op de hoogte gebracht. Enkel het laatste uurrooster is van toepassing.

11.2 De reiziger dient zich tijdig aan te bieden op de luchthaven. Mocht de reiziger deze verplichting niet naleven, dan kan hij in geen geval een aanvraag tot schadevergoeding indienen, welke ook de redenen van zijn nalatigheid moge zijn.

11.3 Bij verlies of beschadiging van bagage tijdens een vliegtuigreis dient de reiziger onmiddellijk bij aankomst op de luchthaven bij de dienst ‘Lost properties’ een document (Property Irregularity Report) te laten opmaken.

11.4 Schade en nadeel opgelopen door vertraging en opschorten van lijnvluchten zijn ten laste van de luchtvaartmaatschappijen en geregeld door de toepasselijke conventies en Europese richtlijnen.

ARTIKEL 12: Informeringsplicht

De reizigers worden verzocht kennis te nemen van belangwekkende inlichtingen betreffende diverse aspecten van hun vakantie.

ARTIKEL 13: Voorwaarde voor boeking

Een boeking kan enkel gebeuren door een handelingsbekwame, meerderjarige persoon, of een minderjarige persoon onder de in dit artikel vermelde voorwaarden. Een boeking door een minderjarige persoon zal worden geweigerd tenzij de minderjarige de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt, de minderjarige bijgestaan wordt door diens ouders of legale voogd, de minderjarige de schriftelijke toestemming van die persoon kan voorleggen én de verstrekker van de accommodatie waar de minderjarige zal verblijven zijn akkoord verleent met een verblijf van (een) niet-begeleide minderjarige(n). De boeking zal pas rechtsgeldig tot stand gekomen zijn indien aan al deze voorwaarden is voldaan, en nadat de verstrekker van de accommodatie zijn schriftelijk akkoord met het verblijf van de minderjarige(n) heeft verstrekt.

ARTIKEL 15: Gezondheid

De reiziger is verplicht om zich te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand en om zich in orde te stellen met eventuele verplichtingen.
De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.

De reiziger heeft de verplichting mbt mee te delen informatie op ogenblik van reservatie (gezondheid, eetgewoontes enz.). Indien de reiziger een essentiële voorwaarde heeft om een reis uit te voeren moet de reiziger die verplicht meedelen.

ARTIKEL 16: Facultatieve of verplichte verzekering

De informatie over de facultatieve of verplichte verzekering kan verschillen van reis tot reis. Daarom wordt deze informatie aan de reiziger meegedeeld met de precontractuele informatie.

ARTIKEL 17: GDPR

Aswini Travel verbindt zich ertoe om enkel die persoonsgegevens op te vragen die noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de doeleinden. U gaat ermee akkoord dat uw persoonsgegevens meegedeeld kunnen worden aan bepaalde instanties voor het verwezenlijken van de doeleinden van dit contract. Aswini Travel verbindt zich ertoe om conform de GDPR de passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de persoonsgegevens van haar klanten te beschermen. Het privacybeleid van Aswini Travel. kunt u nalezen op www.aswini-travel.be.

De organisator is verplicht om PNR gegevens over te maken aan de P.I.E. (passagiers informatie eenheid)

ARTIKEL 18: Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

In geval van geschil omtrent de interpretatie en/of uitvoering van de overeenkomst met de klant, zijn alleen de Rechtbanken van het Arrondissement Mechelen bevoegd om recht te spreken krachtens de Belgische Wetgeving en handelsgebruiken. Het Belgisch recht is uitsluitend van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan met en door Aswini Travel.
Indien een bepaalde bepaling om één of andere reden ongeldig zou bevonden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en wordt de ongeldig bevonden bepaling vervangen door de dichtst benaderende bepaling dewelke wettelijk mogelijk is.

ARTIKEL 19: Verzekering tegen financieel onvermogen

Omnia N.V. is verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen.
Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kunt u een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kunt u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds Reizen. Deze laatste kunt u als volgt bereiken: Dobbelenberg, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, telefoon: 02/240 68 00, fax: 02/240 68 08, E-mail: mail@gfg.be.